Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับโรงพยาบาลแม่ทา ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อการเฝ้าระวัง การค้นหาเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Atigen Test Kit (ATK) ให้กับพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดหล่ายสาย

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม เวลา 16.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับโรงพยาบาลแม่ทา ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อการเฝ้าระวัง การค้นหาเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Atigen Test Kit (ATK) ให้กับพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดหล่ายสาย หมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน