Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้จัดการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561–2565 ) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน