วันศุกร์, 3 เมษายน 2563

เทศบาลตำบทาสบเส้า ประกาศการริบหลักประกัน

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างไว้กับบริษัท วินสตาร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 311/16 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 และหมู่ 2 จำนวนรวม 7 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้แจ้งให้บริษัท วินสตาร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสสงอาทิตย์ หมู่ 1 และหมู่ 2 จำนวนรวม 7 จุด ซึ่งเกิดความชำรุดบกพร่องในระหว่างค้ำประกันตามสัญญาโดยไม่ทราบสาเหตุแล้ว ปราฎกว่าผู้รับจ้างยังเพิกเฉย มิได้ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นเทศบาลตำบลทาสบเส้าได้พิจารณาแล้ว ให้ริบหลักประกันสัญญา จำนวน 17,000 บาท เข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 35