Wednesday, 28 September 2022

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน