Monday, 18 October 2021

เชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี 2562

เทศบาลตำบล​ทาสบเส้า ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตั้งแต่วันที่ 2. ตุลาคม 2561. เป็นต้นไป