Tuesday, 27 September 2022

ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจด่านชุมชนของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจด่านชุมชนของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565