Monday, 18 October 2021

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2564 (หมู่13,7)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2564 ณ บ้านดง หมู่ที่ 13 และบ้านดอยสารภี หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับภาษี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์