Wednesday, 28 September 2022

ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมาย นางสาวณปภัช อุทธิยะ ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน 2565 และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 นอกสถานที่ทำการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน