Thursday, 30 June 2022

ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำเดือน มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย นอกสถานที่ทำการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ค่าภาษี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน