Thursday, 30 June 2022

ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย นอกสถานที่ทำการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน