Wednesday, 20 October 2021

ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2563

10 Nov 2020
198

วันที่ 10 พ.ย.2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยเจ้าหน้าที่กองคลัง ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจำเดือน ต.ค.63 ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จำนวน 10 หมู่บ้าน พร้อมกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมขยะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน