Thursday, 28 October 2021

ออกพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำเดือน มี.ค .64

11 Mar 2021
164

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมขยะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน