Thursday, 30 June 2022

ออกพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน

วันพฤหัสดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมขยะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน