Thursday, 30 June 2022

ออกพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อนำไปขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามหลักการจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า