Thursday, 28 October 2021

ออกพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อเป็นการณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางที่บ้าน อาคารหรือสถานประกอบการต่าง ๆ และสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามหลักการจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า