Monday, 18 October 2021

ออกพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อนำไปขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามหลักการจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า