Wednesday, 28 September 2022

ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ดึงสายเมนส์ไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ม.1 บ้านสบเส้า(ฝั่งแดง)

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ดึงสายเมนส์ไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ม.1 บ้านสบเส้า(ฝั่งแดง) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน