Thursday, 30 June 2022

ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน