Thursday, 30 June 2022

ออกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อ ตามจุดทิ้งของแต่ละหมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ออกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อ ตามจุดทิ้งของแต่ละหมู่บ้าน รวบรวมส่งโรงพยาบาลแม่ทาเพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดต่อไป