Thursday, 30 June 2022

ออกปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ช่วยดันท่อรางระบายน้ำ

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ช่วยดันท่อรางระบายน้ำ ตามคำร้องขอ ณ หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน