Wednesday, 20 October 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ณ ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านทาดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรม