Tuesday, 27 September 2022

อบรมตามโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรมและได้เชิญอาจารย์ทินกร สาระเวียงและอาจารย์ปทุมวัลย์ เตโช จากมหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน