Wednesday, 28 September 2022

ส่งมอบจักรเย็บผ้า จำนวน 2 คัน ให้กับสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลทาสบเส้า หมู่ 7 บ้านดอยสารภี , หมู่ 10 บ้านกอลุง

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมายนายพิษณุ โภคาพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ส่งมอบจักรเย็บผ้า จำนวน 2 คัน ให้กับสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลทาสบเส้า หมู่ 7 บ้านดอยสารภี โดยส่งมอบ ณ สถานที่ทำการกลุ่มอาชีพตำบลทาสบเส้า หมู่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน