Tuesday, 27 September 2022

ส่งมอบครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรม ให้กับสมาชิกกลุ่มเย็บผ้าตำบลทาสบเส้า ณ บ้านกอลุง หมู่ที่ 10

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ส่งมอบครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรม ให้กับสมาชิกกลุ่มเย็บผ้าตำบลทาสบเส้า ณ บ้านกอลุง หมู่ที่ 10 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ