Wednesday, 28 September 2022

สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้าดำเนินการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกพื้นที่เขตการปกครองระหว่างเทศบาลตำบลทาสบเส้ากับเทศบาลตำบลทาสบชัย

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้าดำเนินการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกพื้นที่เขตการปกครองระหว่างเทศบาลตำบลทาสบเส้ากับเทศบาลตำบลทาสบชัย (เทศบาลตำบลทาสบชัยเสนอแลกพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เส้า พร้อมพื้นที่(เต็มหมู่บ้าน) หมู่ 1 และ หมู่ 9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาสบชัย กับวัดหล่ายสาย สนามกีฬา และตลาดหล่ายสาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหล่ายสาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) โดยผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทาสบเส้า ซึ่งมติที่ประชุม แลกเปลี่ยนพื้นที่ 7 เสียง ไม่แลกเปลี่ยนพื้นที่ 17 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง