Monday, 18 October 2021

สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแจ้ง สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (วันแรก) ดังนี้

1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จำนวน 3 ราย

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 20 ราย

3. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 17 ราย