Wednesday, 20 October 2021

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล  พ.ศ. 2542  ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  116  ตอนที่ 9  ก  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งวันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  ทำให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ  22   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          :         ติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบชัย  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

ทิศใต้             :         ติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบชัย  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันออก    :         ติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบชัย  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันตก      :         ติดต่อกับ เทศบาลตำบลทาสบชัย  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

เนื้อที่

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีพื้นที่ 15.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,500 ไร่ ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่  เลขที่  222 หมู่ 5  บ้านจำตาเหิน  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลทาสบเส้ามีลักษณะ เป็นเนินเขามี ที่ราบลุ่มอยู่ตอนกลางตามลำน้ำแม่ทา  ซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญของตำบลทาสบเส้าและอำเภอแม่ทา  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลทาสบเส้ามีความคล้ายคลึงภูมิภาคเหนือตอนบน โดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้

                    ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะเวลานาน ความชื้นในอากาศมีน้อยและมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส          

                    ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่าง เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง และมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 1,148  มิลลิเมตรต่อปี

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 11 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง  เหมาะสำหรับการปลูกข้าว  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ยาสูบ  เป็นต้น

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า   มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  การเสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ