Tuesday, 27 September 2022

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร

พื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 25 ประกอบอาชีพรับจ้างโดยแหล่งงานจ้างสำคัญอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนร้อยละ  12 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหลือประมาณร้อยละ 63  นั้น  ประกอบอาชีพอื่น  เช่น  พาณิชยกรรม บริการ  รับราชการ ฯลฯ(ข้อมูล จปฐ.ปี 2562)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล

ประเภทอาชีพ

เพศ

รวม

ชาย (คน)

%

หญิง (คน)

%

คน

%

เกษตรกรรม – ทำนา

66

1.45

64

1.40

130

2.85

เกษตรกรรม – ทำไร่

2

0.04

3

0.07

5

0.11

เกษตรกรรม – ทำสวน

207

4.53

174

3.81

381

8.35

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

79

1.73

54

1.18

133

2.91

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6

0.13

6

0.13

12

0.26

พนักงานบริษัท

50

1.10

75

1.64

152

2.74

รับจ้างทั่วไป

1,172

25.67

1,131

24.78

2,303

50.45

ค้าขาย

65

1.42

186

4.07

251

5.50

ธุรกิจส่วนตัว

29

0.64

30

0.66

59

1.29

อาชีพอื่นฯ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว)

34

0.75

84

1.84

118

2.58

กำลังศึกษา

365

8.00

392

8.59

757

16.58

ไม่มีอาชีพ

126

2.76

162

3.55

288

6.31

รวม

2,204

48.28

2,361

51.72

4,565

100.00

2. การประมง

ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น

3. การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าเป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน

4. การบริการ

ร้านค้า                                จำนวน        136        แห่ง

ร้านอาหาร/คาราโอเกะ             จำนวน            2        แห่ง     

5. การท่่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง  ดังต่อไปนี้

สมเด็จพระพุทธามหาชัย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านดอนชัย  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  เป็นโบราณสถานที่สำคัญของตำบลทาสบเส้า  มีประชากรขึ้นไปกราบไว้สักการะบูชาจำนวนมาก

ศูนย์รวมศิลป์ วิถีชนคนแม่ทา

เทศบาลตำบลทาสบเส้า   ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ในอำเภอแม่ทา        ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยว  ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ของอำเภอแม่ทา  ณ  บริเวณเชิงดอยพุทธามหาชัย  หมู่ที่  8 ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

เรือขุดโบราณวัดดอยสารภี

 เป็นซากเรือโบราณ ตั้งอยู่ที่ วัดดอยสารภี  หมู่ที่ 7   สันนิษฐานว่าเป็นเรือโบราณที่สร้างขึ้นในภาคกลางบริเวณตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรลงมา  ตัวเรือทำด้วยไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่เป็นเรือที่สร้างเพื่อใช้ในภารกิจที่ต้องใช้ความเร็วในการเดินทางสูงและบรรจุฝีพายจำนวนมาก ลักษณะคล้ายเรือแซงสามารถระบุได้ว่า  เรือโบราณมีอายุระหว่าง 200 – 500 ปี

6. อุตสาหกรรม

ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ไม่มีอุตสาหกรรมแต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก  จำนวน 2 แห่ง

7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                    1        แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน        1        แห่ง

บริษัท                       –         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  –     แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด           3        แห่ง     ตลาดสด                    2        แห่ง

ร้านค้าต่างๆ      136    แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                  –         แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต             –         แห่ง     อู่ซ่อมรถ                    3       แห่ง

องค์กร/กลุ่มอาชีพ

จำนวนกลุ่มทุกประเภท              22      กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

               –  กลุ่มอาชีพ                         12      กลุ่ม

               –  กลุ่มออมทรัพย์                    10      กลุ่ม

               –  กลุ่มอื่น ๆ                          –       กลุ่ม

8. แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงานร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้