Thursday, 28 October 2021

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง

          เทศบาลตำบลทาสบเส้า ไม่มี บขส.แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจากขนส่งลำพูน มาอำเภอแม่ทา

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมขนส่งของตำบลทาสบเส้าสามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางรถยนต์ และทางรถไฟ  โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญได้แก่

–  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11  ( เชียงใหม่ – ลำปาง ) 

–  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1033 ( แม่ทา – ท่าจักร )  

ถนนภายในตำบล

1. ถนน คสล.จำนวน 137 สาย  สภาพใช้งานได้ดี

2. ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน  6  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน

3. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน  9 สาย สภาพใช้งานได้ดี

สะพาน

จำนวน 3 สะพาน

การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย

–  รถโดยสารประจำทางสายจังหวัดเชียงใหม่–จังหวัดลำปาง

–  รถไฟ (รฟท.)  สายเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ( สถานีศาลาแม่ทา )

2. การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลฯจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

3. การประปา

การประปาของเทศบาลตำบลทาสบเส้าไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งในพื้นที่ยังมีระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในการให้บริการโดยเทศบาลตำบล ทาสบเส้าได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

4. โทรศัพท์

ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่

5. ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

        เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีบริการไปรษณีย์จากที่ทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอ  ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่ง ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์                 

–  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน

–  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า

–  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  มีวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้าในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้