Thursday, 28 October 2021

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ด้านการเมืองการปกครอง

1. เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า  เต็มทั้ง  5  หมู่บ้าน  ได้แก่

                              หมู่ที่  1   บ้านทาสบเส้า

                              หมู่ที่  7   บ้านดอยสารภี

                              หมู่ที่  8   บ้านดอนชัย

                              หมู่ที่  9   บ้านหล่ายทา

                              หมู่ที่  13  บ้านดง

1.2 จำนวนหมู่บ้านที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้าน  จำนวน  6  หมู่บ้าน  ได้แก่

                              หมู่ที่  2   บ้านแม่สะป๊วด

                              หมู่ที่  3   บ้านศาลาแม่ทา

                              หมู่ที่  5   บ้านจำตาเหิน

                              หมู่ที่  6   บ้านทาร้องเรือ

                              หมู่ที่  10  บ้านกอลุง

                              หมู่ที่  16  บ้านหล่ายสาย

2. การเลือกตั้ง

สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้ง

เมื่อ

จำนวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง
(คน)

จำนวนผู้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง

จำนวนผู้ไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บัตรเสีย

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ใบ

ร้อยละ

สมาชิกสภาเทศบาล (พ้นจากตำแหน่ง)

28 มี.ค. 2564

4,372

3,449

78.89

923

21.11

178

5.16

นายกเทศมนตรี

28 มี.ค. 2564

4,372

3,452

78.96

920

21.04

108

3.13

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ผลการนับคะแนน   ณ วันที่ 28 มีนาคม  พ.ศ. 2564