Wednesday, 20 October 2021

สภาพทั่วไปของเทศบาล

ด้านกายภาพ

ด้านการเมือง / การปกครอง

ประชากร

สภาพทางสังคม

ระบบบริการพื้นฐาน

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ระบบเศรษฐกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ