Thursday, 28 October 2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดที่ 2 ออกแจกเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างปิดการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แต่ละหมู่บ้าน และเพื่อให้การดำเนินการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ให้ไปรับได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น+2