Tuesday, 27 September 2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ก่อนเปิดการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ก่อนเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด