Wednesday, 20 October 2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการแจกจ่ายอาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งแจกชุดนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนใหม่

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการแจกจ่ายอาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งแจกชุดนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนใหม่ และได้แจกแผ่นพับประชาสัมธ์การดูแลตนเองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด