Wednesday, 28 September 2022

ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 นอกสถานที่ทำการ

11 Aug 2022
237

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้าวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 นอกสถานที่ทำการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้านนอกสถานที่ทำการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน