Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้้นที่มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้้นที่มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 จำนวน 10 หมู่บ้าน