Monday, 18 October 2021

ลงพื้นที่ 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อจัดทำสัญญายืมจักรอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพเย็บผ้า

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อจัดทำสัญญายืมจักรอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพเย็บผ้า เพื่อยืมใช้งานในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป