Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรับสภาพที่อยู่อาศัย/ห้องน้ำ สำหรับคนพิการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและหมู่ที่ 13 บ้านทาดง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรับสภาพที่อยู่อาศัย/ห้องน้ำ สำหรับคนพิการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ราย