Monday, 18 October 2021

ลงพื้นที่สำรวจการใช้งานครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรม ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านแม่สะป้วด, หมู่ 6 บ้านร้องเรือ และหมู่ 7 บ้านดอยสารภี

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-14.30 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สำรวจการใช้งานครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรม ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านแม่สะป้วด, หมู่ 6 บ้านร้องเรือ และหมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 หลัง