Monday, 18 October 2021

ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัด/ผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัด/ผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน (ATK-Antigen Test Kit) มาตรวจต่อไป