Thursday, 28 October 2021

ลงพื้นที่สอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขออุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านดอนชัย

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขออุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน