Monday, 18 October 2021

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงการขอรับเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์และการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อสอบข้อเท็จจริงการขอรับเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์และการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็กในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 5 ราย