Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีคนพิการและผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือการปรับสภาพที่อยู่อาศัย และห้องน้ำให้เหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 -11.30 น.นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสบเส้า และหมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีคนพิการและผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือการปรับสภาพที่อยู่อาศัย และห้องน้ำให้เหมาะสม