Tuesday, 27 September 2022

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะปางในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ 13 บ้านทาดง

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะปางในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมทั้งสิ้น 10 ราย เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ต่อไป