Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาสังคม (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ) ในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาสังคม (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ) ในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน เพื่อขอรับความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป