Friday, 12 August 2022

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากอยู่ในภาวะยากลำบาก

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายนายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากอยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่ จำนวน 4 ครัวเรือน ณ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน