Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่รับบริจาคขยะในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบเพื่อต่อยอดโครงการคัดแยกขยะฯ ประจำเดือน มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่รับบริจาคขยะในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบเพื่อต่อยอดโครงการคัดแยกขยะฯ ประจำเดือน มกราคม 2565