Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่รับบริจาคขยะในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบเพื่อต่อยอดโครงการคัดแยกขยะฯ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่รับบริจาคขยะในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบเพื่อต่อยอดโครงการคัดแยกขยะฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565