Tuesday, 27 September 2022

ลงพื้นที่รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

09 Jul 2021
113

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวค่าธรรมเนียมขยะ ภาษี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์