Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่(แพมเพิส)ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง จำนวน 7 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่(แพมเพิส)ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง จำนวน 7 ราย ตามโครงการธนาคารแพมเพิส ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในการนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคแพมเพิสเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า มา ณ โอกาสนี้